معرفی مدیریت

 

 

دکتر سجاد دادفر
ایمیل: dadfar@razi.ac.ir
تلفن: ۳۴۲۷۴۵۲۵-۰۸۳
فکس:  ۳۴۲۷۷۶۱۵-083