صدور کارت

1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.
2- کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع می‌گردد.
3- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مربوطه از قسمت صدور کارت دانشجویی و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر می‌گردد.

مقررات مربوط به کارت های دانشجویی هوشمند

1- استفاده از این کارت فقط برای صاحب آن مجاز می باشد.
2- تحویل کارت در زمان تسویه حساب الزامی است.
3- فقدان کارت را در اولین فرصت به مسئولین مربوطه اطلاع دهید.
4- صدور کارت المثنی مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی می باشد، در نگهداری آن دقت فرمایید.
5- از خم کردن کارت یا قرار دادن آن در جوار تلفن های همراه یا میادین مغناطیسی قوی پرهیز نمایید.

 

نحوه دریافت کارت المثنی

دانشجویانی که به هرعلت کارت دانشجویی خود را گم کرده اند، برای دریافت کارت المثنی به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

1- مراجعه به پورتال اینترنتی اداره حراست دانشگاه و اخذ فرم تعهد نامه.

2- تکمیل  فرم تعهد نامه و اخذ گواهی امضاء از دفترخانه.

 3- پرداخت مبلغ 250/000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.

 

* توجه : اصل فیش واریزی را نزد خود نگاه داشته و زمان تحویل کارت به واحد صدور کارت دانشجویی تحویل نمایید .

 

دریافت فرم تعهد نامه

نحوه تعویض کارت دانشجویی

دانشجویانی که به هر علت کارت دانشجویی آنان شکسته ، مخدوش و یا غیر قابل استفاده شده ، برای دریافت کارت مجدد به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

1- پرداخت مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.
2- فیش واریزی و کارت دانشجویی شکسته یا معیوب * خود را به واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی واقع دراداره حراست ساختمان مرکزی ارائه دهید و مطابق زمانی که به شما اعلام می گردد ، جهت دریافت کارت خود مجدداً به این واحد مراجعه نمایید.

 

* توجه : تحویل دادن لاشه کارت دانشجویی شکسته یا معیوب به واحد صدور کارت دانشجویی الزامی می باشد.