تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی عبارت است از تلاشی آگاهانه از طرف دشمن با بهره گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی، به منظور کسب اطلاعات و القای خواسته های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی.

راههای مقابله با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک

1- کم کردن صحبت با تلفن

2- هنگام استفاده از تلفن به این موضوع بیندیشیم که نفر سومی در حال شنیدن مکالمه می‌باشد.

3- تا کسی را نشناختیم و اطمینان حاصل ننمودیم به هیچ سوالی پاسخ ندهیم

4- هیچ گونه مسائل و اطلاعات طبقه بندی شده را به صورت تلفنی بازگو ننماییم.

5- حتی الامکان از پاسخگویی تلفن بوسیله کودکان جلوگیری نماییم.

6- آموزش های لازم به کودکان و اعضای خانواده داده شود، که به هیچ عنوان شماره تلفن یا آدرسی را به هنگام صحبت با تلفن بازگو ننمایند.