تشکیل پرونده

کلیه افرادی که بصورت پیمانکار  یا  مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته  و یا همکاری دارند لازم است با در دست داشتن مدارک شامل : یک قطعه عکس  ، اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و تصویر کارت شناسایی ملی به اداره حراست دانشگاه واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند .

صدور مجوز تردد خودرو

مدارک مورد نیاز:

1- ارائه اصل وتصویر کارت شناسایی ملی.
2- ارائه اصل و تصویر کارت خودرو.
3- اخذ نامه از شرکت پیمانکاری و دفتر نظارت بر طرح های عمرانی با قید مشخصات راننده، خودرو، طول مدت فعالیت در حوزه پیمانکاری و طول مدت پروژه.
4- پرداخت مبلغ 1/000/0000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی (مختص مجوز تردد موقت شش ماهه).
  توجه: برای اخذ مجوز تردد موقت خودرو بصورت یکماهه و دوماهه به ازاء هر ماه مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی صرفاً یکبار در طی دوره مجوز موقت پرداخت گردد.

 

اعتبار:
برچسب تردد خودرو بصورت موقت و در 2 نوع صادر می‌گردد:

1- مجوز تردد خودرو  یک ماهه و دوماهه.
2- مجوز تردد خودرو  شش ماهه.

 

نحوه دریافت:
پیمانکارانی که حائز شرایط فوق می‌باشند لازم است پس از تهیه کلیه مدارک فوق، به همراه خودروی خود به اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

قوانین:
1- مجوز تردد صرفاً برای مالک خودرو صادر می‌گردد.
2- سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.
3- صدای ضبط خودرو نباید از محدوده خودرو تجاوز نماید.
4- پارک خودرو در پارکینگ‌های سرپوشیده دانشگاه ممنوع می‌باشد.
5- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محوطه دانشگاه الزامی است.
6- مجوز تردد به خودروهای شخصی که داخل آن‌ها از فاصله ۳ متری مشخص نباشد، صادر نمی‌شود.
7- دانشگاه هیچ تعهدی در قبال خودرو و اموال داخل آن ندارد.
8- خروج خودرو از دانشگاه، مستلزم به مجوز واحد حفاظت فیزیکی درب ورودی می‌باشد.