نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه دریافت کارت المثنی

نحوه دریافت کارت المثنی


دانشجویانی که به هرعلت کارت دانشجویی خود را گم کرده اند، برای دریافت کارت المثنی به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

1- مراجعه به پورتال اینترنتی اداره حراست دانشگاه و اخذ فرم تعهد نامه.

2- تکمیل  فرم تعهد نامه و اخذ گواهی امضاء از دفترخانه.

 3- پرداخت مبلغ 250/000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.

 

* توجه : اصل فیش واریزی را نزد خود نگاه داشته و زمان تحویل کارت به واحد صدور کارت دانشجویی تحویل نمایید .

 

دریافت فرم تعهد نامه