نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه تعویض کارت دانشجویی

نحوه تعویض کارت دانشجویی


دانشجویانی که به هر علت کارت دانشجویی آنان شکسته ، مخدوش و یا غیر قابل استفاده شده ، برای دریافت کارت مجدد به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

1- پرداخت مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.
2- فیش واریزی و کارت دانشجویی شکسته یا معیوب * خود را به واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی واقع دراداره حراست ساختمان مرکزی ارائه دهید و مطابق زمانی که به شما اعلام می گردد ، جهت دریافت کارت خود مجدداً به این واحد مراجعه نمایید.

 

* توجه : تحویل دادن لاشه کارت دانشجویی شکسته یا معیوب به واحد صدور کارت دانشجویی الزامی می باشد.