نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور کارت

صدور کارت


1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.
2- کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع می‌گردد.
3- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مربوطه از قسمت صدور کارت دانشجویی و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر می‌گردد.