نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور مجوز تردد خودرو هیأت علمی

صدور مجوز تردد خودرو هیأت علمی


کلیه اساتید دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریسی و همچنین اساتید مدعو با اخذ نامه از گروه آموزشی مبنی بر تدریس در دانشگاه و طول دوره تدریس با در دست داشتن اصل و تصویر کارت شناسایی ملی و کارت خودرو به واحد حفاظت فیزیکی اداره حراست دانشگاه مراجعه نمایند.

      

توجه: سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 25 کیلومتر بر ساعت می باشد.