نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توصیه های حفاظتی درخصوص خودرو:

توصیه های حفاظتی درخصوص خودرو:


همواره حتی اگر قصد دارید فقط لحظاتی خودروی خود را ترک کنید (برای خرید یا ...) شیشه هایش را بالا کشیده و درب آن را قفل کنید. در صورت امکان، ماشین را به هنگام شب در خیابان رها نکنید.